MR en OR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR, bestaande uit vijf ouders en vijf leerkrachten, functioneert als klankbord voor de ouder(s)/verzorger(s) en het schoolteam. Zij praat en denkt mee over onderwijsinhoudelijke, organisatorische en beleidszaken. De directeur is adviserend lid.  Alle vergaderingen zijn openbaar. De verslagen liggen voor iedereen ter inzage op school.
Eén maal per jaar wordt in een bijzondere MR-vergadering door de MR, de OR, de TSO en de directie verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De ouders/verzorgers worden voor deze vergadering uitgenodigd en krijgen voor de vergadering de jaarverslagen per mail toegezonden. Ook kunt u kunt uw mening over schoolse zaken tijdens deze vergadering kenbaar maken.

Ouderraad (OR)
Onze school kent een ouderraad. Deze raad coördineert activiteiten, richt zich op organisatorische aspecten en is een klankbord voor ouders. De OR bestaat uit een wisselend aantal ouders, afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten. Enkele leden van het school-team zijn adviserend aanwezig. Zij hebben geen zitting in de OR.
De OR houdt zich vooral bezig met praktische zaken, zoals:

  • meehelpen bij allerlei feesten en activiteiten
  • bijwonen van vergaderingen
  • het innen en beheren van het schoolfonds

Verkiezingen
Om de twee jaar vinden in oktober/november de MR- en OR-verkiezingen plaats. U kunt zich voor een plaats in één van de beide raden beschikbaar stellen. In de, al eerder genoemde bijzondere MR-vergadering, wordt de uitslag bekend gemaakt. Meer informatie over de verkiezingsprocedure kunt u bij één van de OR- of MR-leden verkrijgen.
 


 

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden